Het aantal windturbines en zonnepanelen in Europa neemt steeds verder toe. Op termijn zou dit kunnen resulteren in een overbelast elektriciteitsnet, waardoor deze incidenteel buiten bedrijf gesteld moeten worden. Stilstand gaat echter altijd gepaard met kosten. Het zou daarom wenselijk zijn als de windeturbines en zonnepanelen in bedrijf zouden kunnen blijven en de overtallige energie voor seizoensfluctuaties opgeslagen zou worden.

De huidige bevindingen over dieselemissies zijn bekend. Op grond daarvan zou conversie van het elektriciteitsoverschot naar brandstof ideaal zijn, ook omdat dit minder giftig is. Methanol lijkt hiervoor zeer geschikt, gezien het deze eigenschap bezit. En wanneer men de energiedichtheid van methanol onder gelijke omstandigheden met die van waterstof, 700 bar vergelijkt, overtuigt de waarde van 4.4kWh/l van methanol, tegenover de waarde van 1.4 kWh/l van waterstof. Methanol lijkt daarmee een zeer interessant seizoensopslagmedium. Methanol wordt in de chemische industrie ook al op grote schaal toegepast; volgens IHS Markit Analyse werd in 2014 zelfs al meer dan 63 miljoen ton gebruikt.

Deze uitkomsten leidden ertoe dat tussen mei en september 2017 een haalbaarheidsstudie werd voorbereid door projectpartners INTIS GmbH, Hogeschool Emden/Leer en 3N. Ook andere partners als Bioclear Earth B.V., de Hanzehogeschool en het DLR-Instituut ondersteunden dit project. Het doel van deze samenwerking was de analyse van de conversie van het elektriciteitsoverschot naar methanol. Het kantoorgebouw van partner 3N werd als object voor het casusonderzoek gekozen. Het onderzoek omvatte technologische, economische en ecologische beoordelingscriteria. Bovendien werd een thermodynamisch model gebruikt om de Methanolopstelling via ASPEN Plus® te simuleren. Hiermee werd met behulp van CAPEX en OPEX parameters de omvang van de investerings- en onderhoudskosten bepaald.

Daarnaast werden de geproduceerde emissies per kilogram methanol gebruikt voor een volledig vergelijkbaar methanol life-cycle (cradle-to-gate) onderzoek, waarbij de productie van hernieuwbare methanol uit het zonne-energieoverschot werd vergeleken met het gebruikelijke proces (natuurlijk gas). Het werd duidelijk dat de methanolsynthese op basis van biogene CO2 en windenergieoverschot in de elf geselecteerde impactscategorieën het referentiescenario overtreft.

Tijdens de presentatie werd het gebruik van methanol als seizoensopslagmedium, voor volledige dekking van de stroom en warmtebehoefte van het kantoorgebouw van 3N, verder besproken.

Presentatie methanolstudie